KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHW związku z tym, że od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują przepisyRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych (”RODO”), pragniemy przekazać Państwu informacje dotycząceprzetwarzania przez naszą spółkę danych osobowych, a także o przysługujących Państwu w związkuz tym uprawnieniach:

Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Roboclean Poland spółka z ograniczonąodpowiedzialnością sp. k., z siedzibą pod adresem: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710Warszawa (dalej: „Administrator” lub „my”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacjiPaństwa praw, prosimy o kontakt z Administratorem telefonicznie pod numerem: 602 46 99 90 lubmailowo pod adresem: rodo@roboclean-poland.com

Dane osobowe

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do Państwa czyli naszych klientów, kontrahentów, a takżeich pracowników i współpracowników, których dane otrzymaliśmy w związku z zawieraniem umóworaz nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji biznesowych z Państwem.

Dane dotyczące naszych klientów to to przede wszystkim imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowoduosobistego, adres zamieszkania, nr telefonu, nr NIP.


Dane dotyczące naszych kontrahentów to przede wszystkim imię i nazwisko, firma, adresprowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery posiadane we właściwychrejestrach NIP lub REGON, numer PESEL, adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego.


Jeżeli chodzi o dane współpracowników i pracowników naszych kontrahentów to może to być wszczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe adres korespondencyjny, adres email, numertelefonu, numer dowodu tożsamości.


W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a nami, podanie danychokreślonych powyżej było niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.


W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z nami, podanie nam danychosobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzyPaństwem, a naszym kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwościwykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.

Cel, okres przechowywania oraz podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:1) zawarcie i wykonanie Umowy (jeżeli są Państwo jej stroną) – przez czas trwania Umowy orazrozliczeń po jej zakończeniu (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia iwykonania Umowy),


2) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. przechowywanie faktur idokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych – przez czas określony przepisamiprawa (podstawą takiego przetwarzania będą obowiązujące przepisy prawa),


3) wewnętrzne cele administracyjne Administratora, obejmuje to w szczególności tworzeniestatystyk, raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas niezbędny do realizacji tych celów, zzasady nie dłużej niż 5 lat (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora),


4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres, przedawnienia się roszczeńwynikających z Umowy (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesyAdministratora),


5) nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni, w tym przesyłaniePaństwu treści o charakterze marketingowym i promocyjnym, tj. oferty handlowe, informacje na tematorganizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i wydarzeniach związanych z jegodziałalnością – do czasu złożenia sprzeciwu (podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnioneinteresy Administratora).

Sprzeciw wobec działań marketingowych

Sprzeciw wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego mogą Państwo wnieść w formiemailowej bezpłatnie i w dowolnym momencie do Administratora.Przysługujące Państwu prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo downiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (sprzeciw może zostaćzłożony w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnieuzasadnionego interesu). W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem.


Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danychosobowych.Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy Administratora,podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniająceobsługę IT, świadczące usługi telekomunikacyjne, dostarczające infrastrukturę IT (w tym serwery),świadczące usługi kurierskie, pocztowe, marketingowe, archiwizacyjne, audytorskie, kontrolne,prawne oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora.Odbiorcy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim, dotyczy torównież lokalizacji serwerów, na których Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe.Dobrowolność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez nichnie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie umowy Administratorem.Profilowanie

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym wwyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotniewpływających.24 maja 2018