REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

na stronach: http://roboclean-poland.plhttp://roboclean-poland.com i innych stronach tworzonych i administrowanych przez Roboclean Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Roboclean Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą pod adresem:  ul. Włościańska 29 lok. 2U, 01-710 Warszawa , wpisana pod numerem KRS 0000638122 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VAT np. PL-5252652294, REGON 363999407 („Usługodawca”), ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej Regulamin”).

§ 1 Definicje

 1. Użytkownik – podmiot korzystający z serwisów: http://roboclean-poland.plhttp://roboclean-poland.com i innych stron tworzonych i administrowanych przez Roboclean Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności organy samorządu terytorialnego, administracji zespolonej, administracji niezespolonej, administracji rządowej i ich jednostki pomocnicze.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, spełniający wymogi regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną  rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przeglądaniu zawartości strony, składania zamówień przez formularz w zakładce SKLEP oraz rejestracja osób uprawnionych (współpracowników) w zakładce http://roboclean-poland.pl/panel/, stanowiącej Strefę Przedstawiciela.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.).
 5. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Dla korzystania z serwisu „Strefa Partnera”, Użytkownik loguje się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej http://roboclean-poland.pl/panel/ i wyraża zgodę na warunki korzystania z serwisu.
 2. Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari, IE lub inna oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie i świadczenie Usługi nie rodzi dla Użytkownika oraz Usługodawcy żadnych innych wzajemnych zobowiązań, ponad te wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 3 Warunki świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 1. Wypełnienie formularza oraz akceptacja Regulaminu jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi, wysyłając wiadomość na adres biuro@roboclean-poland.pl o treści wskazującej na cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oraz zobowiązującej Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz tego Użytkownika. Otrzymanie przez Usługodawcę wiadomości o powyższej treści jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi.

§ 4 Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów Teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną
  2. o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na adres email: biuro@roboclean-poland.pl.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika (jego dotyczące) będą przetwarzane przez Roboclean Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą pod adresem: ul. Włościańska 29 lok. 2U, 01-710 Warszawa , wpisana pod numerem KRS 0000638122 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VAT np. PL-5252652294, REGON 363999407 na następujących zasadach:.

 1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie,
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania,
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania,chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie, są niezbędne do świadczenia Usług. Wniesienie przez zainteresowaną osobę żądania usunięcia danych wymaganych w formularzu, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.

Data opublikowania edycji III regulaminu 21 marca 2016 r.